Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Medical Simulation Technologies Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Miechowskiej 5B/4, 30-055 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000629508, posiadająca NIP 6772406231, zwana dalej „Administratorem”.
  2. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe, zwane dalej „Danymi”, w postaci adresu e-mail.
  3. Dane przetwarzane są zgodnie z RODO. Podstawą przetwarzania Państwa Danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą oraz podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy. Dane będą wykorzystywane w celach związanych z zawarciem przez Administratora z Państwem i wykonywaniem umowy na usługę dostępu do wirtualnego symulatora pod nazwą eTEEmothy, zwanego dalej „Symulatorem”, zwanej dalej „Umową”, oraz rezerwacją terminu dostępu do Symulatora przed zawarciem przez Administratora z Państwem Umowy.
  4. W związku z przetwarzaniem Państwa Danych przez Administratora przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do Danych, prawo do sprostowania Danych, prawo do usunięcia Danych, prawo do ograniczenia przetwarzania Danych oraz prawo do przeniesienia danych. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  5. Podanie Danych nie jest obowiązkowe, jednak niezbędne w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy oraz Państwa żądaniem rezerwacji terminu dostępu do Symulatora.
  6. Dane będą przetwarzane przez okres obowiązywania i wykonywania Umowy, okres przechowywania dokumentów z nią związanych do celów podatkowych oraz do momentu przedawnienia roszczeń z nią związanych.
  7. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod numerem telefonu +48 510 927 415 oraz adresem e-mail: support@mstech.eu.
  8. Państwa Dane nie będą przekazywane osobom trzecim, z wyłączeniem sytuacji koniecznych do świadczenia usługi płatnego dostępu do Symulatora na podstawie odrębnych relacji pomiędzy Administratorem a operatorami tych usług płatniczych, na które wyrażają Państwo zgodę w ramach odrębnego regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną.
Select your currency
EUR Euro
PLN Złoty polski