REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ
“MEDICAL SIMULATION TECHNOLOGIES”


POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

 1. Niniejszy dokument zawiera warunki świadczenia usług świadczonych za pośrednictwem stron internetowych “Medical Simulation Technologies” dostępnych w domenie mstech.eu.
 2. Terminy użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:
 1. Konto” – elektroniczny zbiór informacji o Użytkowniku, będący integralną częścią Serwisu, każde Konto posiada unikalną nazwę użytkownika i hasło przypisane każdemu Użytkownikowi; Rejestracja Konta może być wymagana do korzystania ze wszystkich lub niektórych Usług;
 2. Newsletter” – wiadomość e-mail wysłana przez Usługodawcę do Użytkownika, która może zawierać informacje o działalności Usługodawcy i jego podmiotów współpracujących, w tym informacje handlowe;
 3. Regulamin” – niniejszy dokument wraz ze wszystkimi załącznikami i zmianami do niego;
 4. Rejestracja” – elektroniczna procedura tworzenia Konta, w szczególności wymagająca podania odpowiednich danych osobowych Użytkownika zgodnie z formularzami dostępnymi w Serwisie;
 5. Rezerwacja” – rezerwacja dokonana przez Użytkownika w dniu dostępu i korzystania z Symulatora, niezbędna do uzyskania tego dostępu i korzystania z niego, chyba że dana Usługa nie wymaga Rezerwacji lub Regulamin stanowi inaczej;
 6. Serwis” – serwis internetowy “Medical Simulation Technologies”, dostępny pod adresem https://www.mstech.eu, udostępniony przez Usługodawcę do rezerwowania dostępu do Symulatorów, przeglądania informacji medycznych i korzystania z Symulatorów;
 7. Symulatory” – wirtualne symulatory medyczne dostępne na podstronie Serwisu, które zostały stworzone przez Usługodawcę, oprogramowanie dostępne w formule SaaS – Usługa świadczona przez Usługodawcę w ramach Serwisu; Symulatory obejmują: eTEEmothy Simulator, który zapewnia wirtualną symulację badania echokardiograficznego przezprzełykowego oraz SYMULATOR LUS, który zapewnia wirtualną symulację badania ultrasonograficznego płuc a także inne Symulatory udostępnione w Serwisie przez Usługodawcę;
 8. Usługa” – wszystkie usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach Serwisu, w tym Symulatory i Newsletter; Usługi mogą być odpłatne lub nieodpłatne stosownie do Regulaminu lub ich opisu w Serwisie;
 9. Usługodawca” – Medical Simulation Technologies spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, przy ul. Miechowskiej 5B/4, 30-055 Kraków, e-mail: office@mstech.eu, posiadająca NIP 6772406231, posiadająca numer REGON 36501923500000; Usługodawca w znaczeniu zgodnym z paragrafem 2 pkt 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 344);
 10. Użytkownik przeglądający” – Użytkownik nieposiadający Konta, który korzysta z Serwisu; Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika przeglądającego jest ograniczone wyłącznie do przeglądania strony głównej i podstron Serwisu oraz korzystania z Usług w sposób niewymagający Rejestracji Konta;
 11. Użytkownik” – osoba fizyczna osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Serwisu i Usług po zaakceptowaniu Regulaminu, posiadająca Konto.

AKCEPTACJA REGULAMINU

§2.

 1. Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników wymaga akceptacji Regulaminu.
 2. Korzystanie przez Użytkownika przeglądającego nie wymaga oddzielnej akceptacji Regulaminu.
 3. Regulamin jest dostępny pod adresem https://eteemothy.mstech.eu/terms w wersji do przeglądania i do pobrania jako plik w formacie pdf.

WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU

§3.

 1. Aby korzystać z Serwisu, muszą być spełnione następujące minimalne kryteria techniczne:
  1. przepustowość łącza Internetowego nie mniejsza niż 8 Mb/s,
  2. jedna z następujących przeglądarek sieciowych:
   • Mozilla Firefox 22.0 lub nowsza z JavaScript i plikami cookie lub
   • Google Chrome 28.0 lub nowszy z JavaScript i plikami cookie lub
   • Apple Safari 5.0 lub nowsze z JavaScript i plikami cookie lub
   • Opera 12.0 lub nowsza z JavaScript i plikami cookie.
 2. Korzystanie z Symulatora eTEEmothy Simulator wymaga następujących warunków technicznych:
  1. Cpu min. 2,2 GHz (dwurdzeniowy),
  2. RAM min. 4 GB,
  3. Przepustowość sieci min. 5 Mb/s.
 3. Korzystanie z Symulatora LUS wymaga następujących warunków technicznych:
  1. karta graficzna z obsługą OpenGL 3.3,
  2. zalecana minimalna rozdzielczość wyświetlacza: 1280 x 1024 pikseli.
 4. Jeżeli Regulamin nie stanowi inaczej warunki z ust. 2 i 3 odnoszą się także do korzystania z innych Symulatorów.

UŻYTKOWNICY

§4.

 1. Serwis i Usługa mogą być wykorzystywane przez Użytkowników będących osobami fizycznymi, prawnymi lub innymi podmiotami posiadającymi zdolność prawną, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Z Symulatora może faktycznie korzystać wyłącznie jedna osoba fizyczna wskazana przez Użytkownika podczas Rezerwacji.
 3. Jeśli korzystanie z Serwisu wymaga podania danych osobowych lub innych informacji przez Użytkownika, Użytkownik potwierdza ich autentyczność.
 4. Podając Usługodawcy dane faktycznego użytkownika Symulatora, Użytkownik potwierdza, że jest przez tą osobę upoważniony do takiego dysponowania jej danymi osobowymi na potrzeby świadczenia Usługi przez Usługodawcę.
 5. Podając Usługodawcy dane faktycznego użytkownika Symulatora, Użytkownik potwierdza, że udzielił tej osobie pełnomocnictwa w zakresie czynności objętych Regulaminem.

USŁUGA I PŁATNOŚCI

§5.

 1. Korzystanie z Symulatora przez Użytkownika jest płatne, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3.
 2. Dostęp do każdego Symulatora wymaga wcześniejszej Rezerwacji.
 3. Korzystanie z Symulatora przez Użytkownika w wersji odpłatnej pozwala na dostęp do wszystkich jego funkcjonalności oraz priorytetowy dostęp do rezerwacji dostępu do Symulatora.
 4. Korzystanie z Symulatora przez Użytkownika przeglądającego jest bezpłatne, ale może podlegać ograniczeniom co do jego dostępności w danym czasie, czasu korzystania z Symulatora oraz jego szczegółowych funkcjonalności. Zakres Symulatora dla Użytkownika przeglądającego Usługodawca każdorazowo podaje w Serwisie przed rozpoczęciem korzystania z Symulatora w tym trybie.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia nowych Usług odpłatnie lub do wprowadzenia zmiany wysokości opłaty za bieżącą Usługę. Działania, o których mowa w zdaniu poprzednim będą podawane w Serwisie i nie będą zmianami Regulaminu.
 6. Za korzystanie z płatnych Symulatorów, Użytkownik zapłaci Usługodawcy kwotę w wysokości określonej w aktualnym cenniku znajdującym się na stronie internetowej.
 7. Na podstronie Serwisu, służącej do realizacji płatności może znajdować się miejsce na wpisanie przez Użytkownika kodu rabatowego respektowanego przez Usługodawcę, uprawniającego do obniżenia ceny Usługi.
 8. Płatność za Usługę następuje za pośrednictwem metody dostarczonej przez Usługodawcę, w szczególności przez usługę Przelewy24 oraz Stripe, sposób płatności może zostać zmieniony według uznania Usługodawcy i nie stanowi zmiany Regulaminu. Zasady funkcjonowania udostępnionych przez Usługodawcę metod płatności są przedmiotem odrębnych relacji pomiędzy nim a operatorami tych usług płatniczych albo Użytkownikiem a operatorami tych usług płatniczych.
 9. W celu monitorowania ewentualnych błędów w działaniu Symulatorów, Usługodawca może rejestrować działanie Symulatorów podczas ich korzystania przez Użytkowników, z zastrzeżeniem, że podczas takiego nagrywania nie nastąpi przetwarzanie jakichkolwiek danych osobowych Użytkowników.

REZERWACJA

§6.

 1. Symulator jest dostępny dla Użytkownika tylko w przedziałach czasowych wybranych z harmonogramu udostępnionego przez Usługodawcę podczas Rezerwacji.
 2. Rezerwacji dokonuje się poprzez wypełnienie formularza, który jest dostępny na podstronie Serwisu, pod adresem: https://eteemothy.mstech.eu/select-booking.
 3. Użytkownik podaje imię, nazwisko i adres e-mail osoby fizycznej, która będzie korzystać z Symulatora w dniu dokonania Rezerwacji w formularzu, o którym mowa w ust. 2.
 4. Użytkownik wybiera datę dostępu do Symulatora spośród dostępnych dat podanych w kalendarzu i potwierdza swój wybór.
 5. Wskazana przez Użytkownika osoba fizyczna, o której mowa w ust. 3 jest uprawniona do dokonania jednej Rezerwacji, chyba że Usługodawca wyrazi zgodę na dokonanie wielokrotnych Rezerwacji w formie wiadomości e-mail.
 6. Korzystanie z Symulatora LUS może odbywać się również bez Rezerwacji, zgodnie z aktualnie udostępnionym przez Usługodawcę sposobem dostępu do tej Usługi.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

§7.

 1. Usługodawca ma prawo do majątkowych praw autorskich i innych praw własności intelektualnej do Serwisu jako całości lub jego poszczególnych części, niezależnie od ich charakteru i formy w zakresie opisanym w Regulaminie, chyba że w Serwisie wyraźnie określono inaczej.
 2. Kopiowanie, powielanie, publiczny dostęp i jakiekolwiek inne korzystanie z Serwisu w całości lub w jego poszczególnych częściach, w szczególności w działalności edukacyjnej lub handlowej, bez uprzedniej zgody Usługodawcy jest zabronione, z wyjątkiem dozwolonego korzystania z Serwisu, przewidzianego w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 1062 z późn. zm.).

ZABRONIONE UDOSTĘPNIANIE NIELEGALNYCH TREŚCI

§8.

Zabrania się publikowania przez Użytkownika treści niezgodnych z prawem w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 344), a także treści naruszających prawa osób trzecich lub inne treści niezgodne z prawem autorskim.

MEDYCZNE KORZYSTANIE Z SYMULATORÓW I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

§9.

 1. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić najwyższą jakość Symulatorów, w tym zapewnić ich możliwie jak największy realizm.
 2. Dane medyczne stosowane w Symulatorach zostały opracowane na podstawie rzeczywistych anonimowych tomografii komputerowych lub obrazów USG rzeczywistych pacjentów, wykonanych wyłącznie ze względów medycznych następnie odpowiednio przetworzonych na potrzeby Symulatorów.
 3. Symulatory nie mogą być traktowane jako substytut praktyki medycznej w dziedzinie wykonywania indywidualnych badań powielanych przez Symulatory.
 4. Treści dostępne dla Użytkowników podczas korzystania z symulatorów, w tym symulowany przebieg badania, mogą różnić się od odpowiedniego przebiegu i obrazu wyników badań, które są wykonywane na realnych pacjentach w rzeczywistości.
 5. Symulatory nie mogą być używane do dokonywania jakichkolwiek diagnoz medycznych ani wykonywania jakichkolwiek procedur medycznych, w tym procedur diagnostycznych lub terapeutycznych u pacjentów.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek negatywne konsekwencje, w tym szkody wyrządzone osobom korzystającym z Symulatorów lub osobom, przez które Symulator został wykorzystany z naruszeniem Regulaminu. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje błędnej diagnozy dokonanej na podstawie Symulatorów.

NEWSLETTER

§10.

 1. Rejestracja oznacza zgodę Użytkownika na otrzymywanie Newslettera od Usługodawcy. Usługa Newslettera jest powiązana z Usługą Rejestracji Konta.
 2. Użytkownik przeglądający może według własnego uznania skorzystać z Newslettera poprzez podanie Usługodawcy swojego maila w formularzu w Serwisie.
 3. Newsletter może zawierać informacje o działalności Usługodawcy i jego podmiotów współpracujących, w tym informacje handlowe.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§11.

 1. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników. Dane te będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, i uchylająca dyrektywę 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO” wyłącznie w celu wykonania ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz w celach marketingowych związanych z produktami lub usługami Usługodawcy.
 2. Usługodawca jest administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO. Z administratorem danych osobowych można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: office@mstech.eu.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
  1. przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy, której Użytkownik jest stroną, zgodnie z art. 6 par. 1 lit. b RODO,
  2. przetwarzanie niezbędne do przesyłania Użytkownikom przeglądającym Newslettera, na otrzymywanie, którego wyrazili zgodę, zgodnie z art. 6 par. 1 lit. b RODO,
  3. uzasadniony interes Usługodawcy zgodnie z art. 6 par. 1 lit. f RODO w ewentualnym dochodzeniu i zaspokojeniu roszczeń.
 4. Dane osobowe Użytkowników mogą obejmować w szczególności: imię, nazwisko, adres e-mail, miejsce pracy i stanowisko pracy osoby, o której mowa w §4 ust.2.
 5. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym na podstawie umów zawartych z Usługodawcą lub przepisów prawa, w tym organom administracji podatkowej.
 6. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres niezbędny do celów określonych w ust. 12-13.
 7. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w tym prawo do cofnięcia zgody w zakresie w jakim dane Użytkownika są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes administratora, Użytkownik ma prawo sprzeciwić się ze względów związanych ze szczególną sytuacją przetwarzania jego danych osobowych.
 8. Użytkownik ma również prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych osobowych pod adresem administratora znajdującym się w §1 ust. 2 pkt 9 Regulaminu.
 10. Podanie danych w ramach Newslettera i dostępu do Symulatora jest dobrowolne. W przypadku nieprzekazywania danych osobowych, udzielenie dostępu do Symulatora przez Usługodawcę nie jest możliwe.
 11. Dane osobowe nie są profilowane i nie mogą być wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 12. W Serwisie Usługodawca korzysta z plików cookies, które zbierają anonimowe informacje o Użytkownikach w celu zapewnienia najwyższej jakości Usług i umożliwienia poprawy funkcjonalności Serwisu.
 13. Usługodawca wykorzystuje pliki cookies również w celu zaspokojenia potrzeb reklamowych, badań rynkowych oraz badań zachowania i preferencji Użytkowników w celu dostosowania Serwisu i treści Serwisu do indywidualnych preferencji Użytkowników.
 14. Za pomocą plików cookies Usługodawca gromadzi następujące anonimowe (nieidentyfikujące Użytkownika) informacje:
  1. lokalizacja internetowa terminala sieciowego Użytkownika,
  2. IP terminala dostępowego,
  3. nazwy hostów,
  4. szybkość połączenia,
  5. czas spędzony w Serwisie,
  6. rodzaj przeglądarki i jej język,
  7. źródło dostępu do Serwisu i sposób, w jaki jest on oglądany,
  8. odwiedzanych podstron Serwisu.
 1. Usługodawca nie przekazuje żadnych informacji zebranych przez pliki cookies osobom trzecim, z wyjątkiem sytuacji koniecznych do świadczenia usługi płatnego dostępu do Symulatora na podstawie odrębnych relacji pomiędzy  nim a operatorami tych usług płatniczych.
 2. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć akceptację polityki plików cookies, zmieniając odpowiednie ustawienia przeglądarki i usuwając wszystkie pliki cookies.
 3. Usługodawca informuje, że wyłączenie plików cookies może spowodować nieprawidłowe działanie Serwisu.

PRZERWY TECHNICZNE

§12.

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do okresowych przerw technicznych w funkcjonowaniu Serwisu, które mogą spowodować jego tymczasową niedostępność.
 2. Usługodawca powiadamia Użytkowników o wszelkich przerwach technicznych w funkcjonowaniu Serwisu, w tym o jego niedostępności, o których mowa w ust. 1.

PROCEDURA SKŁADANIA SKARGI

§13.

 1. Reklamacje dotyczące świadczonych Usług można składać drogą elektroniczną na adres e-mail Usługodawcy określony w § 1 ust. 2 pkt 9.
 2. Usługodawca rozpatruje reklamacje w ciągu czternastu dni roboczych od daty otrzymania reklamacji.
 3. Odpowiedź na reklamację jest wysyłana za pośrednictwem adresu e-mail podanego przez Użytkownika.
 4. Pozasądowe rozpatrywanie reklamacji i dochodzenie roszczeń możliwe jest również poprzez udostępnianą przez Komisję Europejską platformę do internetowego rozstrzygania sporów między konsumentami i przedsiębiorcami (platforma ODR dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.).

BLOKOWANIE KONTA

§14.

Usługodawca ma prawo zablokować Konto, jeśli:

 1. Użytkownik podejmuje działania niekorzystne dla Serwisu, w szczególności zakłócające jego funkcjonowanie, utrudniające korzystanie z Serwisu lub powodujące jego nieprawidłowe działanie, a także działania podejmowane przez Użytkownika szkodliwe dla Usługodawcy;
 2. Użytkownik naruszył jakąkolwiek zasadę określoną w Regulaminie i nadal nie przestrzega Regulaminu pomimo uprzedniego ostrzeżenia Usługodawcy.

CZAS TRWANIA I ROZWIĄZANIE UMOWY

§15.

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, którą stanowi Regulamin, zawierana jest na czas nieokreślony.
 2. W momencie akceptacji Regulaminu, Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Każda ze stron ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie, bez podania przyczyny.
 4. Użytkownik ma prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w dowolnym momencie, wysyłając odpowiednie oświadczenie pocztą na adres Usługodawcy określony w § 1 ust. 2 pkt 9.
 5. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w dowolnym momencie, jeżeli Użytkownik naruszy postanowienia Regulaminu lub nadal nie mimo upomnienia nie przestrzega zasad, o których mowa w §14, pomimo wcześniejszego zablokowania Konta.
 6. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie Konta prowadzi do natychmiastowego zablokowania tego Konta przez Usługodawcę.

ZMIANY REGULAMINU

§16.

 1. Z zastrzeżeniem postanowień §2, zmiany Regulaminu stają się skuteczne i wiążące po ich opublikowaniu w Serwisie.
 2. Użytkownik jest informowany o planowanych zmianach Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej i ma prawo złożyć oświadczenie o nieprzyjęciu takich zmian w ciągu dziesięciu dni od otrzymania takich informacji.
 3. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 2, można składać na adres e-mail Usługodawcy określony w § 1 ust. 2 pkt 9.
 4. Złożenie oświadczenia, o którym mowa w §2, jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym.

PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA

§17.

 1. Umowa o świadczenie usług za pośrednictwem Serwisu zawarta przez Użytkownika i Usługodawcę podlega prawu polskiemu.
 2. O ile przepisy prawa, w szczególności dotyczące ochrony konsumentów, nie stanowią inaczej, wszelkie spory wynikające ze stosowania Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

PRZEPISY KOŃCOWE

§18.

 1. Postanowienia Regulaminu podlegają wyłącznie prawu polskiemu.
 2. W sprawach nieobjętych Regulaminem stosuje się w szczególności następujące polskie przepisy:
  1. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.),
  2. ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. 2020, poz. 344 z późn. zm.),
  3. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
  4. ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity w Dz. U. 2019, poz. 1781 z późn. zm.),
  5. ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. 2021, poz. 1062 z późn. zm.),
  6. ustawa z dnia 20 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity w Dz. U. 2020, poz. 287 z późn. zm.).
 1. Regulamin może być udostępniany w różnych wersjach językowych, jednak w przypadku jakichkolwiek rozbieżności w ich interpretacji, wersja angielska ma pierwszeństwo.
 2. Regulamin wchodzi w życie 1 sierpnia 2021 r.
Select your currency
EUR Euro